Opis działalności

Najczęściej tłumaczone dokumenty
dokumentacje samochodowe: dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu, umowa na zakup pojazdu używanego
zaświadczenie o zameldowaniu, o uczęszczaniu dziecka do szkoły i inne potrzebne uzyskania zasiłku rodzinnego  za granicą
wypełnianie wniosków o zasiłek na dziecko - Kindergeld, pomoc przy wypełnianiu Antrag auf Kindergeld, udostępnię gotowy formularz Antrag auf Kindergeld, A 401, A411, KG 51PL
akt urodzenia
akt małżeństwa
dyplom
akt zgonu
świadectwo szkolne, maturalne
zaświadczenie o niekaralności
poświadczenie zameldowania
wyrok sądowy
apostille
świadectwo pracy
zaświadczenie z urzędu pracy
zaświadczenie o pracy i otrzymywanym wynagrodzeniu
umowa o pracę
wpis do ewidencji działalności gospodarczej
nadanie numeru NIP, regon
zaświadczenie lekarskie, wyniki badań lekarskich, zwolnienie lekarskie
wypisy szpitalne, orzeczenia lekarskie
karty informacyjne o stanie zdrowia
polisy ubezpieczeniowe
legitymacje ubezpieczeniowe
poświadczenia ZUS KRUS
decyzje o przyznawaniu świadczeń rodzinnych, prawach do zasiłków
prawo jazdy
dowód osobisty
wyciąg z ksiąg ochrzczonych
poświadczenie bierzmowania
zaświadczenie o pozwoleniu na zawarcie małżeństwa za granicą
zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół,  ze studiów
życiorys
stron www tłumaczenie przez native speakera

 

 Zadaniem tłumacza przysięgłego jest wierne, zgodne z określonymi zasadami tłumaczenie dokumentu przedstawionego mu w dowolnej formie - może to byc oryginał, kserokopia, faks czy skan dokumentu.Biuro oraz współpracujący z nim Tłumacze, zobowiązują się dozachowania w tajemnicy wszelkich informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskanych w związku z wykonywanym na rzecz Zamawiającego Tłumaczeniem, w szczególności do zachowania w tajemnicy treści tłumaczonych dokumentów.