Firmy

Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE

 1. a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu firmy.tvprzeworsk.com.pl.
  b. Korzystanie przez Użytkowników z portalu firmy.tvprzeworsk.com.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi firmy.tvprzeworsk.com.pl.
 3. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
 4. Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi firmy.tvprzeworsk.com.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach portalu.

II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. firmy.firmowa.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
 2. firmy.tvprzeworsk.com.pll nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania firmy.tvprzeworsk.com.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 3. firmy.tvprzeworsk.com.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 4. firmy.tvprzeworsk.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z firmy.tvprzeworsk.com.pl.
 5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę firmy.tvprzeworsk.com.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię firmy.tvprzeworsk.com.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, firmy.tvprzeworsk.com.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 6. Użytkownikowi korzystającemu z portalu firmy.tvprzeworsk.com.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu firmy.tvprzeworsk.com.pl.
 7. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich adresów e-mail oraz imienia (zapisywanych poprzez uzupełnienie formularzy na stronach firmy.tvprzeworsk.com.pl) przez podmioty prowadzące portal firmy.tvprzeworsk.com.pl oraz ich partnerów handlowych w celu przesyłania informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym.
 2. Użytkownik ma prawo do wycofania powyższej zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczany w wiadomościach e-mail lub zgłoszenie wysłane na adres e-mail.
 3. firmy.tvprzeworsk.com.pl może jednostronnie i bez ostrzeżenia usunąć adresy e-mail Użytkownika w dowolnym czasie.
 4. Portal firmy.tvprzeworsk.com.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.
 5. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 6. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 7. W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem firmy.tvprzeworsk.com.pl zastosowanie mają przepisy prawa Konfederacji Szwajcarskiej. Wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd szwajcarski.
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
© Vantage Theme, business directory software created by AppThemes, powered by WordPress.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przejdź do paska narzędzi